Ausstellung Futur in der Casa d'Angel, Lumbrein, 2019-2020, Kurator Michael Hiltbrunner, hier mit Werken von Collectiv Tersnaus, Remo Albert Alig,
Jules Spinatsch, Agnes Barmettler, Gaudenz Signorell, Mathias Spescha, Tresa Deplazes, Venice Spescha, Evelina Cajacob, Celia Längle, Jacinta Candinas